Helpdesk

Formular til mailsystem (vers 3.0)Anvendelse

Mangler du en mulighed for at indsætte en formular på din hjemmeside, hvor du kan få spørgsmål, svar eller kommentarer fra dine besøgende? Du har muligheden for lidt hjælp her. Indsæt din formular som nedenfor beskrevet og dine gæster vil kunne kommunikere med dig.

Der er tale om freeware og for at mindske misbrug, vil det af den fremsendte E-mail fremgå, hvorfra den er sendt. Oplysningen er kun indsat af sikkerhedsmæssige hensyn og den registreres ikke andre steder. Ønsker du disse linier fjernet, vil du som registreret bruger - og mod betaling - kunne få gjort. Send mig en mail på: steen@k-web.dk, så vil jeg informere dig, når brugerregistrering er klar. Du kan som udgangspunkt regne med en gennemsnitlig pris på ca. 80,- inkl. moms pr år.


Til top


Formular eksempel

Formularen er til eksempel og virker ikke.


Afsenders E-mail:
Afsenders navn:
Besked:


Eksempel på mulig kildekode til fungerende formular som ovenstående men uden forudindtastede felter:

Kopier herfra ---->

<form action="http://www.k-web.dk/helpdesk/jmail_v3.asp" method="post">
<INPUT TYPE="hidden" VALUE="ags@somewhere.jk" NAME="modtagerMail">
<INPUT TYPE="hidden" VALUE="afsenderMail,afsenderNavn,beskedFelt" NAME="sorterData">
<INPUT TYPE="hidden" VALUE="blokerRest" NAME="blokerData">
<INPUT TYPE="hidden" VALUE="Demomail" NAME="titelIndhold">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="5">
<tr>
<td><nobr>Din E-mail:</nobr></td>
<td><input type="text" name="afsenderMail" size="24"></td>
</tr>
<tr>
<td><nobr>Dit navn:</nobr></td>
<td><input type="text" name="afsenderNavn" size="24"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Besked:</td>
<td><textarea name="beskedFelt" cols="24" rows="6" wrap="physical"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><input type="submit" value="Send besked">&nbsp;<input type="reset" value="Nulstil"></td>
</tr>
</table></form>

<----- kopier hertil - sæt koden ind mellem BODY-TAG's og test.


Til top

Nødvendige felter

Alle beskrevne felter skal indsættes og udfyldes, før formularen fungerer korrekt. Du kan efter behov vælge at indsætte felterne som skjulte felter - type="hidden". Vær opmærksom på, at felterne skal navngives som angivet, altså med forskel på STORE og små bogstaver!


Erklæring af formular:
<form action="http://www.k-web.dk/helpdesk/jmail_v3.asp" method="post">

Du skal indskrive action="http://www.k-web.dk/helpdesk/jmail_v3.asp" korrekt og den skal være absolut. Du skal sætte method="post".

Formularen skal ophæves i henhold til gældende kodning med </form>

Såfremt du modtager dine mails via en web-mail, der ikke kan modtage i HTML-format, vil du kunne anvende den tidligere version 2.2 af jmail.asp. Din action for formularen skal i så fald være http://www.k-web.dk/helpdesk/jmail.asp. Opsætningen af vers. 2.2 af jmail.asp er som nedenfor angivet med undtagelse af, at du kun vil kunne anvende følgende felter: modtagerMail, afsenderMail, modtagerNavn, afsenderNavn, titelIndhold, redirOk, redirFejl, redirCheck, checkData, sorterData, blokerData, tekstRetur, modtagerCC, modtagerBCC samt alle dine egne felter. I vers. 2.2 af jmail.asp indsættes information om, at jmail er blevet opdateret. Den indsatte linie kan fjernes fra visningen i den fremsendte mail med følgende skjulte felt indsat i formularen: <INPUT type="hidden" name="opgradeInfo" value="visFra">.


Kun modtagers E-mail er iøvrigt tvunget felt. Denne testes for følgende gyldigheder, som skal være opfyldt for at E-mail kan sendes: "@" skal være placeret på anden position eller senere af E-mail-adressen, længden af E-mail-adressen skal være på mindst 6 karakterer, "." skal være placeret på E-mail-adressens trediesidste plads eller tidligere.

Opfyldes betingelserne ikke, vil E-mail ikke kunne sendes.


Modtagers E-mail:
<input type="hidden" value="ags@somewhere.net" name="modtagerMail" size="24">

Du kan sætte værdierne for size og value efter eget valg men name skal sættes til modtagerMail. Denne E-mail vil modtage svaret fra de indtastede data og du bør derfor indsætte din egen E-mail på denne position.


Du skal også indsætte formularens Submit-knap samt evt. Reset.
<input type="submit" value="Send besked">
<input type="reset" value="Nulstil">


Til top


Mulige felter

De nedenfor viste felter kan indsættes efter behov og skal ikke nødvendigvis udfyldes. Du kan efter behov indsætte felterne enten som skjulte felter type="hidden" eller som tekstfelter type="text".

De nedenfor viste http-adresser er ikke aktive men kun til eksempel.

Ingen af de herunder viste felter vil som standard blive fremvist særskilt i den fremsendte E-mail men vil fremgå af de relevante felter.


Modtagers navn:
<input type="hidden" value="Anders Sørensen" name="modtagerNavn" size="24">

Du kan sætte værdierne for size og value efter eget valg men name skal sættes til modtagerNavn. Feltet kan med fordel anvendes sammen med tekstRetur funktionen.


Afsenders E-mail:
<input type="text" value="" name="afsenderMail" size="24">

Du kan sætte værdierne for size og value efter eget valg men name skal sættes til afsenderMail. Forespørgeren kan her indtaste sin E-mail.


Afsenders navn:
<input type="text" value="" name="afsenderNavn" size="24">

Du kan sætte værdierne for size og value efter eget valg men name skal sættes til afsenderNavn. Forespørgeren kan her indtaste sit navn.


Titellinien:
<input type="hidden" value="Aftensmad" name="titelIndhold" size="24">

Du kan sætte værdierne for size og value efter eget valg men name skal sættes til titelIndhold.


Returtekst:
Returteksten sendes til den E-mail adresse der er indtastet som afsenderMail i formularen og med modtagerMail som afsender. Den returnerede E-mail kan anvendes som bekræftelse på, at formularens data er afsendt.

Såfremt afsenderen (brugeren) ikke har indtastet gyldig E-mail, der overholder samme testkriterier som angivet under modtagerMail, vil svarmail ikke blive fremsendt

Anvender du følgende oplæg (din egen tekst indskrives direkte i HTML-kildekoden som anvist her), vil modtageren også modtage en "fornuftigt" udseende E-mail retur:

<PRE><input type="hidden" name="tekstRetur" value="
Tak for din henvendelse, din E-mail er modtaget

Du vil høre fra os snarest

Med venlig hilsen
k-web.dk
">
</PRE>


CC felt til modtager af E-mail:
<input type="hidden" value="e-mail@elsewhere.net" name="modtagerCC">

Du kan indsætte en E-mail adresse i value="e-mail@elsewhere.net" efter behov men name skal sættes til modtagerCC.


BCC felt til modtager af E-mail:
<input type="hidden" value="e-mail@genious.org" name="modtagerBCC">

Du kan indsætte en E-mail adresse i value="e-mail@genious.org" efter behov men name skal sættes til modtagerBCC.


Sorteringsorden af felter
<input type="hidden" value="afsenderMail,afsenderNavn,afsenderAdresse" name="sorterData">

Der kan foretages sortering af de udskrevne data ved at indsætte feltet sorterData og angive rækkefølgen af de felter, som ønskes udskrevet. Oplistning af rækkefølge adskilles med komma. Alle øvrige ikke angivne felter udskrives i forlængelse af felter listet i sorterData strengen men kan udelukkes fra udskrift, såfremt feltet blokerData samtidig angives. Anvendes feltet sorterData, vil øvrige ikke tilhørende udskriftsoptions blive negligeret.


Sorteringsorden af felter i retursvar til bruger
<input type="hidden" value="responsSvar,beskedFelt" name="returData">

Der kan foretages sortering af de udskrevne data ved at indsætte feltet med name="returData" og i value angive rækkefølgen af de felter, som ønskes udskrevet i svaret. Oplistning af rækkefølge adskilles med komma. Der fremsendes ikke yderligere felters indhold til brugeren end de angivne.

 

Blokering af felters udskrift
<input type="hidden" value="modtagerMail,titelIndhold,tekstRetur" name="blokerData">

Der kan foretages blokering i de udskrevne data ved at indsætte feltet blokerData og angive rækken af de felter, som der ønskes blokeret for ved udskrift. Oplistning af rækkefølge adskilles med komma. Indsættes værdien value="blokerRest" for blokerData feltet, vil kun felter angivet i sorterData blive udskrevet. Anvendelse af feltet blokerData, har kun effekt ved samtidig anvendelse af sorterData.


Preformatering af felter i fremsendte mails
<input type="hidden" value="beskedFelt" name="preformData">

Det er muligt at foretage preformatering af fremsendte data. Dette kan være hensigtsmæssigt ved eksempelvis opstilling i kolonneformat. Preformatering vil påvirke felter angivet i sorterData og i returData. Feltets name sættes til preformData og i value angives navnene på de felter, hvorfra indholdet skal preformateres.

 

Test af felters indhold
<input type="hidden" value="afsenderMail,afsenderNavn,beskedFelt" name="checkData">

Der kan foretages test af, om ønskede felter med data indholder information ved at indsætte feltet checkData og angive rækken af de felter, som der ønskes testet. Oplistning af rækkefølge adskilles med komma. Der testes kun på, om der er regulært indhold - altså om indholdet afviger fra andet end mellemrum. Er der ikke indhold i et af de testede felter, vil brugeren blive omstillet til den side, som er angivet i feltet redirCheck.

På siden angivet med redirCheck kan der passende være information til brugeren om, at ikke alle nødvendige felter indeholder data og samtidig en henvisning (link) med HREF="JavaScript:history.back()" der fører brugeren tilbage til formularsiden. Herved bibeholdes typisk det indhold, som brugeren netop har indtastet.

Bemærk at der kun testes på om felterne er tomme. Der kan ikke testes på, om evt. E-mail felter er angivet Ok eller om de evt. er ugyldige.


Test af E-mail:
<input type="hidden" value="afsenderMail,andreFelter" name="checkMail">

Indsæt som value navnene på de felter, som indeholder informationer, der skal testes for indtastning af gyldig E-mail. Alle nævnte felters indhold testes for gyldig syntaks i E-mail og der testes for gyldige tegn. For E-mail under domainnet .nu, testes dog kun for gyldig syntaks. I tilfælde af registreret fejl omstilles til redirCheck hhv. redirFejl. Feltets name skal sættes til checkMail.

 

Omstilling til anden URL, når E-mail er fremsendt:
<input type="hidden" name="redirOk" value="http://www.k-web.dk/helpdesk/thanks.asp">

Du kan sætte værdien for value efter eget valg men det skal være en absolut URL af typen http://..., hvor brugeren bliver ført hen, når formularen er indsendt. Parametren name skal sættes til redirOk.


Omstilling til anden URL, når de nødvendige formularfelter ikke er udfyldt:
<input type="hidden" name="redirFejl" value="http://www.k-web.dk/helpdesk/error.asp">

Du kan sætte værdien for value efter eget valg men det skal være en absolut URL af typen http://..., hvor brugeren bliver ført hen, hvis dele af processen i forbindelse med behandling af formularen ikke kan gennemføres. Parametren name skal sættes til redirFejl.

Bemærk at såfremt afsenderens E-mail ikke eksisterer, da vil formulardata fremsendes til modtagerMail men evt. tekstRetur vil ikke kunne tilsendes afsenderMail, der derved får angivelse for fejl - men dette gælder altså kun for den sidste del af processen.


Omstilling til anden URL, når de checkede formularfelter angivet i feltet checkData mangler data:
<input type="hidden" name="redirCheck" value="http://www.k-web.dk/helpdesk/datamangler.asp">

Du kan sætte værdien for value efter eget valg men det skal være en absolut URL af typen http://..., hvor brugeren bliver ført hen, når formularen er indsendt. Parametren name skal sættes til redirCheck.


Styles på overskrifter i fremsendte mails
<input type="hidden" value="color: #347632; font-size: 14px; font-weight: bold;" name="overskriftKlasse">

Det er muligt at foretage formatering af overskrifter i de fremsendte data. Overskrifter findes ikke i en evt. responsmail. Feltets name sættes til overskriftKlasse og i value angives formatering sat med gyldig css-syntaks. Alle overskrifter bliver formateret ens.

 

Styles på standardtekst (brødtekst) i fremsendte mails
<input type="hidden" value="color: #347632; font-size: 12px; font-weight: normal;" name="standardKlasse">

Det er muligt at foretage formatering af standardtekst i de fremsendte data. Formatering vil påvirke både fremsendte mail og respons til brugeren. Feltets name sættes til standardKlasse og i value angives formatering sat med gyldig css-syntaks. Alle standardtekster bliver formateret ens.

 

Styles på preformateret tekst
<input type="hidden" value="color: #347632; font-size: 14px; font-weight: bold;" name="preformKlasse">

Det er muligt at foretage formatering af preformateret tekst i de fremsendte data. Formatering vil påvirke både fremsendte mail og respons til brugeren. Formatering af preformateret tekst bør foregå med varsomhed, da det er muligt at ophæve preformateringen. Feltets name sættes til preformKlasse og i value angives formatering sat med gyldig css-syntaks. Alle preformaterede felter bliver formateret ens.

 

Styles på baggrund i fremsendte mails
<input type="hidden" value="background-color: #FEDCBA; background-image:URL(http://www.k-web.dk/helpdesk/jmail_baggrund.gif);" name="baggrundsKlasse">

Det er muligt at foretage formatering af baggrunde i de fremsendte data. Formatering vil påvirke både fremsendte mail og respons til brugeren. Feltets name sættes til baggrundsKlasse og i value angives formatering sat med gyldig css-syntaks. Angivelse af baggrundsbillede skal være med absolut reference til en placering på Internet (http://...). Baggrundsbillede vil kun blive vist, såfremt modtageren af E-mail er on-line og derfor bør (kan) der samtidig indsættes en baggrundsfarve.

Til top


Dine egne felter

Udover, hvad der er anvist herover kan du indlægge alle de felter som du måtte ønske. Det vil af den fremsendte E-mail så fremgå helt præcist, hvilke felter der er blevet aktiveret og hvilken værdi de er sat til.

Formularen skal blot overholde de fastsatte regler for, hvordan felterne erklæres, defineres og navngives. De enkelte felter SKAL have tildelt et navn (name).


Til top

Du er besøgende nummer: 26352